Nussara Chuaytruegtrong

อธิการบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

าสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก๋บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ให้แก่  นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน

พิธีการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 30

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 06.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในร่ …

พิธีการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 30 Read More »

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภาย …

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2565 Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือและผลงานเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือและผลงานเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับส่วนพัสดุ และส่วนทรัพยากรมุนษย์และองค์กร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการจัดทำระบบปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอิเล็กทรอนิกส์

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวางแผนดำเนินการจัดทำระบบปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมอบรม เรื่อง การตรวจสอบทุจริตและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ