English EN Thai TH

ข่าวการประเมิน ITA

ร่วมกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นาง …

ร่วมกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ร่วมรับฟังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09. …

ร่วมรับฟังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” Read More »

สำนักงานป.ป.ช.ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 “ผู้นำ….กับการปราบโกง”

         เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงาน …

สำนักงานป.ป.ช.ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 “ผู้นำ….กับการปราบโกง” Read More »

กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564

โครงการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ "ถอดกับดักคอร์รัปชัน"

ถอดกับดักคอร์รับชัน “THE BIG PUSH IN CORRUPTION TRAP”

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อ ถอดกับดักคอร์รับชัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปผลการดำเนิน วิเคราะห์และประเมินผลภาพรวม และเผยแพร่ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.