เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมอบรม เรื่อง การตรวจสอบทุจริตและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านระบบโปรแกรม Cisco Webex ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564