English EN Thai TH
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
ข่าวการประเมิน ITA
ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก