English EN Thai TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมอบรม เรื่อง การตรวจสอบทุจริตและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

Read More »
อาจารย์สุวัจนา  ธรรมโชติ อาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ให้การนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา ภาค 2/2564 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2564 อาจารย์สุวัจนา  ธรรมโชติ อาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ให้การนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา ภาค 2/2564 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ข่าวการประเมิน ITA

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564

Read More »
โครงการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ "ถอดกับดักคอร์รัปชัน"

ถอดกับดักคอร์รับชัน “THE BIG PUSH IN CORRUPTION TRAP”

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อ ถอดกับดักคอร์รับชัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปผลการดำเนิน วิเคราะห์และประเมินผลภาพรวม และเผยแพร่ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

Read More »
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก