โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว หน่วยตรวจสอบภายใน

1. สถานที่ตั้ง 

หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งอยู่ ณ อาคารบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. พื้นที่สีเขียว

3. จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน

หน่วยตวจสอบภายในมีบุคลากรจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

  1. ผู้กำกับดูแลหน่วยฯ  1  คน
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3 คน
  3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 คน

 

1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                   ใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน

2. การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน                                                                                                                                                               หน่วยตรวจสอบภายในยังไม่มีการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2562                                                                                                                                                                                          ยังไม่มีข้อมูล

4. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ลดการใช้พลาสติก โดยการใช้ถุงผ้า แก้วน้ำและภาชนะสำหรับใส่อาหารที่ใช้ซ้ำได้แทน                 

5. นโยบายอนุรักษ์พลังงานของหน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                         1. เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 9.00– 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.                                                                                                                                            ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.0 -13.00 น.  และปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง หากไม่มีผู้ใดอยู่ในห้อง                                                                                       2. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                           3. เปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น ใช้แสงธรรมชาติมากขึ้น 

                                                             

1. นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน  

ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยใช้กระดาษ Reuse แทนกระดาษ 2 หน้า   

ข้อมูลการใช้้งานน้ำ

</table

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560
2561
2562

1. จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน

2. ระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย                                                                                                              – เดินทางไปเส้นทางเดี่ยวกัน ไปด้วยกัน เพื่อลดพลังงานการใช้น้ำมัน                                                                                                                                            – เดินทางโดยรถไฟฟ้าในบริเวณมหาวิทยาลัย

3. นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน                                                                                                                                                                        – เดินทางไประหว่างอาคารโดยการเดินแทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์

1. รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (N/A)

2. จำนวนทุวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (N/A)

3. จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด (N/A)

4. จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (N/A)

5. จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน (N/A)

6. จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (N/A)