English EN Thai TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมอบรม เรื่อง การตรวจสอบทุจริตและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อาจารย์สุวัจนา  ธรรมโชติ อาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ให้การนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา ภาค 2/2564 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2564 อาจารย์สุวัจนา  ธรรมโชติ อาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ให้การนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา ภาค 2/2564 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม-28 พฤศจิกายน 2564

สัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

สัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง Innovation Hub อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2564

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบภายใน  ศูนย์กิจการนานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ