English EN Thai TH

ข่าวการประเมิน ITA

กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564

โครงการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ "ถอดกับดักคอร์รัปชัน"

ถอดกับดักคอร์รับชัน “THE BIG PUSH IN CORRUPTION TRAP”

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อ ถอดกับดักคอร์รับชัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปผลการดำเนิน วิเคราะห์และประเมินผลภาพรวม และเผยแพร่ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA กลุ่ม10

คณะกรรมการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA กลุ่ม10

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวในที่ประชุมบริหารครั้งที่ 4/2564 ณ (ห้องประชุมเขาหลวง) อาคารสหกิจศึกษา โดยได้เน้นย้ำเรื่องความสุจริตโปร่งใส คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดในการทำงานเพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความรุ่งโรจน์

อบรมแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

อบรมการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัด “โครงการแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย”