หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการเงิน การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบและนโยบาย และนางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน” สำหรับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 – 21.00 น.
14.30 – 16.30 น. กิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ที่มาถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุดเริ่มต้นที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำหนดรอบเดินรถไฟฟ้าจำนวน 2 รอบ : รอบ1> เวลา 14.30-16.00 น. รอบ 2> เวลา 15.00 – 16.30 น.)
18.00 – 21.00 น. เรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะผู้เข้าร่วมโครงสัมมนาฯ ทุกท่าน ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำหนดลงทะเบียนเข้างานได้ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
09.01 – 09.15 น.พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน”สำหรับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
09.16 – 10.15 น.มหาวิทยาลัยทักษิณ แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ :
– การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
10.16 – 10.45 น.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ :
– CMU Internal Control : ระบบปฏิบัติการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.46 – 11.00 น.รับประทานอาหารว่าง (ภาคเช้า)
11.01 – 11.30 น.มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ :
– สรุปสาระสำคัญ “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และ การตรวจสอบภายใน”
11.31 – 12.00 น.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ :
– เทคนิคการตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงิน เพื่อช่วยลดข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
12.01 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.01 – 13.30 น.มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ :
– การตรวจสอบลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
13.31 – 14.00 น.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ :
– การตรวจสอบเงินสำรองจ่าย
14.01 – 14.30 น.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ :
– ระบบสอบทานภายในด้านการเงินการบัญชี
14.31 – 14.45 น.รับประทานอาหารว่าง (ภาคบ่าย)
14.46 – 15.15 น.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ :
– บทบาทหน้าที่การเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
15.16 – 15.45 น.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ :
– การกำหนดระบบการแจ้งเตือนในโปรแกรม Microsoft Office 365 ผ่าน Calendar และการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บระเบียบ ประกาศ รูปแบบไฟล์ข้อมูล
ในโปรแกรม Microsoft Office 365 ผ่าน Share Point
15.46 – 16.15 น.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ :
– เทคนิคการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมค้างชำระเกินกำหนด
16.16 – 16.30 น.สรุปผลการจัดอบรมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน
สำหรับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
Facebook Comments Box