English EN Thai TH
โครงการสัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดโครงการสัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน (2566-2570) แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนระยะยาว แผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น  ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 เป็นเวลา 2 วันทำการ ณ บรรเจิด วิลล่า บีช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box