หน่วยตรวจสอบภายใน เข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส Green  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

          วันที่ 26 สิงหาคม 2565 (เวลา 10.45 น.) หน่วยตรวจสอบภายใน เข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส Green  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จากคณะกรรมการกลาง 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »
Facebook Comments Box