English EN Thai TH
หน่วยตรวจภายในขอรับข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆจากท่านอธิการบดี

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายในขอรับข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ ที่ท่านอธิการบดี (ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์) มอบหมายเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ครอบคลุมการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563 ส่วนที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 24 (5) ระบุและจัดทำแผนการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงระดับองค์กรที่มหาวิทยาลัยเผชิญอยู่ จัดลำดับความสำคัญจากเรื่องที่จะตรวจจากผลการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และจากความต้องการและความห่วงใยของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอแผนการตรวจสอบให้อธิการบดีพิจารณาแล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน ของทุกปี

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box