การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชานิติศาสตร์

       เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและนางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2566 กับสำนักวิชานิติศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

Facebook Comments Box