English EN Thai TH
Kickoff ITA 2023 Growth&Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

     สำนักงาน ป.ป.ช ได้กำหนดการจัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 (Kickoff ITAS 2023) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ Facebook : ITAS NACC และ Youtube : ITAS NACC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 8,323 หน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box