English EN Thai TH
หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

        เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box