ข้อมูลตามเกณฑ์ประเมิน ITA

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน ITA

Facebook Comments Box