English EN Thai TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบภายใน  ศูนย์กิจการนานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

Read More »

ข่าวการประเมิน ITA

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวในที่ประชุมบริหารครั้งที่ 4/2564 ณ (ห้องประชุมเขาหลวง) อาคารสหกิจศึกษา โดยได้เน้นย้ำเรื่องความสุจริตโปร่งใส คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดในการทำงานเพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความรุ่งโรจน์

Read More »
อบรมแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

อบรมการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัด “โครงการแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย”

Read More »

ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก