English EN Thai TH

Nussara Chuaytruegtrong

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม-28 พฤศจิกายน 2564

สัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

สัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง Innovation Hub อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2564

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA กลุ่ม10

คณะกรรมการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA กลุ่ม10

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวในที่ประชุมบริหารครั้งที่ 4/2564 ณ (ห้องประชุมเขาหลวง) อาคารสหกิจศึกษา โดยได้เน้นย้ำเรื่องความสุจริตโปร่งใส คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดในการทำงานเพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความรุ่งโรจน์