English EN Thai TH

Nussara Chuaytruegtrong

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564

อาจารย์สุวัจนา  ธรรมโชติ อาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ให้การนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา ภาค 2/2564 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2564 อาจารย์สุวัจนา  ธรรมโชติ อาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ให้การนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา ภาค 2/2564 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ "ถอดกับดักคอร์รัปชัน"

ถอดกับดักคอร์รับชัน “THE BIG PUSH IN CORRUPTION TRAP”

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อ ถอดกับดักคอร์รับชัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปผลการดำเนิน วิเคราะห์และประเมินผลภาพรวม และเผยแพร่ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม-28 พฤศจิกายน 2564

สัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

สัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง Innovation Hub อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2564

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน