English EN Thai TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2564

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน

Read More »
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบภายใน  ศูนย์กิจการนานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

Read More »

ข่าวการประเมิน ITA

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.

Read More »
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA กลุ่ม10

คณะกรรมการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA กลุ่ม10

Read More »

ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก