English EN Thai TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมอบรม เรื่อง การตรวจสอบทุจริตและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

Read More »
อาจารย์สุวัจนา  ธรรมโชติ อาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ให้การนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา ภาค 2/2564 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2564 อาจารย์สุวัจนา  ธรรมโชติ อาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ให้การนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา ภาค 2/2564 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 66 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม-28 พฤศจิกายน 2564

Read More »

ข่าวการประเมิน ITA

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปี 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.

Read More »

ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก