การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต