English EN Thai TH

ภาพกิจกรรมก่อนและหลังการประเมินของหน่วยงาน

Before

After

5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินกิจกรรม 5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน

การสร้างวินัยในการจอดรถ

สร้างวินัย จอดรถให้ปลอดภัย และถูกวิธี

ตรวจประเมิน 5ส หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2563

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริหาร