รูปกิจกรรม 5ส

การสร้างวินัยในการจอดรถ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริหาร

ตรวจประเมิน 5ส หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2563