เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม 5ส

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส หน่วยตรวจสอบภายใน 

ปีงบประมาณ 2563

1. ลดปริมาณการใช้กระดาษให้น้อยลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 40

2. ทุกพื้นที่ของหน่วยงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. ผลการประเมิน 5ส ของหน่วยงาน มีผลการตรวจประเมิน 5 คะแนน

4. พนักงานทุกคนในหน่วยงานร่วมกันทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องทุกเดือน