English EN Thai TH

แผนปฏิบัติการ 5ส หน่วยตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย : แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงาน

เป้าหมาย : บุคลากรทุกคนในหน่วยเข้าร่วมกิจกรรม 100%

เป้าหมาย : บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนผ่านการอบรมเรื่องความรู้พื้นฐาน 5ส 100 %

เป้าหมาย : บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมทักษะการดับเพลิงอย่างน้อย 2 คน

เป้าหมาย : ผลคะแนนการตรวจประเมินตนเองมากกว่าร้อยละ 90

เป้าหมาย : ผลคะแนนการตรวจประเมิน 5 คะแนน

เป้าหมาย : บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 100 %