English EN Thai TH
มาตรฐาน 5 ส ประจำหน่วยงาน


มาตรฐานกลาง 5ส Green (ฉบับรับรอง 16 มิถุนายน 2563 จากมติการประชุมประจําเดือนมิถุนายน 2563


มาตรฐานกลาง 5ส Green– ห้องทํางานอาจารย์
(ฉบับรับรอง 11 กุมภาพันธ์ 2563 จากมติการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563)


มาตรฐาน 5ส Green หน่วยงานบริการกลาง (ฉบับรับรอง 11 กุมภาพันธ์ 2563 จากมติการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563)