English EN Thai TH

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส หน่วยตรวจสอบภายใน

นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์

ประธาน

นางสาวอาภาภัทร โรจนราธา

กรรมการ

นางปรีดา โชติช่วง

กรรมการ

นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย

กรรมการ

นางสาวกิตติยา กองผล

กรรมการ

นางสาวนุสรา ช่วยตรึกตรอง

กรรมการและเลขานุการ