Ethics Evaluate ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน

 • 13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27 หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 34 เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (ประกาศเจตนารมณ์)
 • ไทย
 • อังกฤษ
 • 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • 36 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
 • 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Facebook Comments