English EN Thai TH
โครงการ “รักษ์สุขภาพ” หน่วยตรวจสอบภายใน

         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมประชุมเพื่อเปิดโครงการ “รักษ์สุขภาพ” หน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในหน่วยได้เข้าร่วมโครการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพที่ดีร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 8 คน และมีระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 29 กันยายน 2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box