English EN Thai TH
หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันนี้ (9 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 – 12.00 น. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการเงิน การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบและนโยบาย หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box