English EN Thai TH

 

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวางแผนดำเนินการจัดทำระบบปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564