English EN Thai TH

 

วันที่ 8 กันยายน 2564 อาจารย์สุวัจนา  ธรรมโชติ อาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ ให้การนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา ภาคที่ 2/2564 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาสหกิจศึกษา