English EN Thai TH

 

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกันประชุมหน่วยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อแจ้งประเด็นสำคัญจากที่ประชุมบริหาร และรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2564