English EN Thai TH

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวในที่ประชุมบริหารครั้งที่ 4/2564 ณ (ห้องประชุมเขาหลวง) อาคารสหกิจศึกษา โดยได้เน้นย้ำเรื่องความสุจริตโปร่งใส คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดในการทำงานเพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความรุ่งโรจน์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เป็นปีที่ ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดตัวชี้วัดเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับประเมินได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล  พร้อมทั้งประกาศนโยบายในการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน  โดยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถ่ายทอดนโยบายของอธิการบดี สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 

โดยมหาวิทยาลัย ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อยึดถือปฏิบัติ  รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ เป็นองค์การธรรมรัฐ  ที่มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  รวม ด้าน  ได้แก่  1) ด้านความโปร่งใส  2) ด้านความพร้อมรับผิด  3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4) ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร  5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  โอกาสนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตแน่วแน่ ว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน