English EN Thai TH

 

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัด “โครงการแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย” ณ ห้อง AD3401 (ห้องประชุมศรีธรรมราช) อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง  พัชรา  สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยการสร้างค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริต และเพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการรับรู้ สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมสุจริต สามารถปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และปลูกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต