English EN Thai TH

วัน: 27 กุมภาพันธ์ 2023

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

         เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยตรวจส …

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Read More »

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได …

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »