innovation day

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตอบยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ” ในงาน WU Innovation Day 2023

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายในน …

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตอบยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ” ในงาน WU Innovation Day 2023 Read More »