21 กันยายน 2021

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564