อบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันนี้ (20 ธันวาคม 2565) เวลา 08.50 – 16.00 น. รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมอบรม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้งกับการประเมิน ITA แก่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถวางแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานได้สอดคล้องกับกรอบแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) 

Facebook Comments Box