ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

         เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของบุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

Facebook Comments Box