ร่วมกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมนิลพยีคส์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยวิทยากร นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.

หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box