การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ITAS NACC  การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน Live! Kickoff ITA 2021 More open, more transparent” ยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ได้ทาง Facebook และ YouTube : ITAS NAC