โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart)
โครงสร้างการปฏิบัติการ (Activity Chart)
ภาระงานตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Facebook Comments Box