โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส Green หน่วยตรวจสอบภายใน
ประธาน
ปรีดา2-1-768x1010
กรรมการ
ฉัตรหทัย1-768x952
กรรมการ
อาภาภัทร-scaled
กรรมการ
ภานุชนาถ2
กรรมการ
นุสรา-768x961
กรรมการและเลขานุการ
เบลล
กรรมการและเลขานุการ