แสดงความเสียใจและอาลัย ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หลายสมัย ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการอุดมศึกษาไทย

สำหรับประวัติของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2477 ที่ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จการศึกษาสูงสุด พ.ศ. 2510 ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Minnesota สหรัฐอเมริกา ได้รับทุนของมหาวิทยาลัย Minnesota เคยดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ปรึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ทั้งยังเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อดีตรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการยกย่องว่า “บิดาแห่งการศึกษาทางไกลของประเทศไทย” เป็นผู้นำระบบการศึกษาทางไกลมาใช้เพื่อบรรเทาปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2521 มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย และถือเป็น “นวัตกรรมอุดมศึกษาของประเทศไทย” ที่ให้โอกาสทางการศึกษา จนได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการสอนทางไกลที่ใช้สื่อประสมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ในปี พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2535 ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมเชิงระบบบริหารเต็มรูปแบบ ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ

ปี พ.ศ.2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศเกียรติคุณให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” ถือเป็นบุคคลแรกที่นำระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยในเวลาต่อมา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »
Facebook Comments Box