แผนปฏิบัติการ 5ส Green หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส Green หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ 5ส Green หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565ต.ค. – ธ.ค. 66   
2. Kick off 5ส Green + กิจกรรม Big Cleaning Dayธ.ค. 66   
3. อบรม 5ส Go Green เม.ย.67  
4. กิจกรรมอบรม/จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ 5ส Green ///
5. การตรวจสประเมินตนเอง (Self-Audit)ธ.ค. 66มี.ค. 67มิ.ย.67 
6.การตรวจประเมินพื้นที่ 5ส Green โดยคณะกรรมการ 5ส Green ของมหาวิทยาลัย  พ.ค.67ส.ค.67
7. Show & Share : Best Practices 5ส Green   ก.ย.67

*การประเมินตรวจสอบพื้นที่ปีงบประมาณ 2565 ใช้คะแนนประเมิน “เฉลี่ย”

เป้าหมาย : แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงาน

เป้าหมาย : บุคลากรทุกคนในหน่วยเข้าร่วมกิจกรรม 100%

เป้าหมาย : บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนผ่านการอบรมเรื่องความรู้พื้นฐาน 5ส Go Green 100 %

เป้าหมาย : บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมทักษะการดับเพลิงอย่างน้อย 2 คน

เป้าหมาย : ผลคะแนนการตรวจประเมินตนเองมากกว่าร้อยละ 90

เป้าหมาย : บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 100 %