หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตอบยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ” ในงาน WU Innovation Day 2023
innovation day

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายในนำโดย นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพนักงานในหน่วย ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมและกระบวนการพัฒนาการทำงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตามหลักประสิทธิภาพการทำงาน “ลดขั้นตอน ลดเวลา และประหยัดงบประมาณ” ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการมุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ” ในงาน WU Innovation Day 2023 (WUID) จัดโดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานสังกัด ศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย สำนักงานหรือหน่วยงานเทียบเท่า  ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566

          โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนําเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         ทั้งนี้ ภายในงาน WU Innovation Day 2023 มีผลงานนวัตกรรมและกระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานที่ร่วมนำเสนอทั้งสิ้นจำนวน 28 ผลงาน จากหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย หน่วยงานขนาดเล็ก ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน / ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ /หน่วยตรวจสอบภายใน / ศูนย์กิจการนานาชาติ / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  หน่วยงานขนาดกลาง ได้แก่ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ / อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ / ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร /ส่วนการเงินและบัญชี / ศูนย์บริหารทรัพย์สิน / ส่วนพัสดุ / ศูนย์บริการวิชาการ /ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา / ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา/อุทยานพฤกษศาสตร์ / ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ / ส่วนสื่อสารองค์กร / ส่วนนิติการและหน่วยงานขนาดใหญ่ ได้แก่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ส่วนบริการกลาง/ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ส่วนอาคารสถานที่ / ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล/ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม / ศูนย์บริการการศึกษา

Facebook Comments Box