หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567

ร่วมงานวันทหารผ่านศึก

         เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมอบหมายให้ นางสาวอาภาภัทร โรจนราธา รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการเงิน การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบและนโยบาย นางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน และนางสาวกิตติยา กองผล ผู้ตรวจสอบภายใน ตัวแทนหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก และเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว แม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ให้สงบสุขจวบจนถึงทุกวันนี้ ณ อนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments Box