English EN Thai TH
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง  และเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน ให้มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดำเนินการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
     1. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     2. ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย มหิดล
     3. หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
     4. หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อย่างดีเยี่ยม 

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box