หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง  และเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน ให้มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดำเนินการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
     1. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     2. ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย มหิดล
     3. หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
     4. หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อย่างดีเยี่ยม 

Facebook Comments Box