หน่วยตรวจสอบภายในร่วมแสดงความยินดี ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม มีมติให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม หลังจากที่อาจารย์สมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีคนปัจจุบันหมดวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 10 กันยายน 2566 

Facebook Comments Box