หน่วยตรวจสอบภายในจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

        เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายในนำโดยนางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพนักงานในหน่วยงาน ร่วมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ Beach House Pool Villa ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครีธรรมราช  โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้
           (1) จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 แผนตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2567 – 2569) และแผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
           (2) กำหนดตัวชี้วัด (KPI) การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ
           (3) ทบทวนกิจกรรมการพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน โดยการนำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประเด็นความสนใจห่วงใยของคณะกรรมการติดตามฯ และคณะผู้บริหาร และผลการตรวจสอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาวิเคราะห์และพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัด (KPI) การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในการพัฒนากระบวนการทำงานโดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
           1. เพื่อทบทวนคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพทั้งจากการประเมินภายในและจากภายนอกองค์กร
           2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           3. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน
           4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีม

Facebook Comments Box