หน่วยตรวจสอบภายในจัดประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประชุมปิดตรวจ สตง

         เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชุมร่วมกับนางสาววนิดา พลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้ตรวจ เพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ เรื่องรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีนางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี หัวหน้างานของหน่วยตรวจสอบฯ หัวหน้างานของส่วนการเงินฯ และตัวแทนจากหน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ และส่วนพัสดุ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box