สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารติวเตอร์เซ็นเตอร์ ระหว่างเวลา 18.30-19.30 น. ผ่านระบบ Video Conferencing (Webex) โดยมีเจ้าหน้าจากสำนักงาน ป.ป.ช. คุณ ภิญโญยศ ม่วงสมมุข และนายธวัชชัย อำโพธิ์ศร ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมประชุมกับหัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่ปรึกษากิจกรรม และผู้ตรวจสอบภายใน(ผู้ประสาน) พร้อมกับผู้นำนักศึกษาที่จำนวน 45 คน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังและตอบแบบวัดการรับรู้จำนวน 40 คน

Facebook Comments Box